کارگروه علمی پنجمین نشست" یارانه و خط مشی های حمایتی"
کارگروه علمی  پنجمین نشست" یارانه و خط مشی های حمایتی"

به گزارش روابط عمومی همایش :در ابتدای این نشست احد رستمی کارشناس وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ارائه ای در خصوص سامانه وسع سنجی خانوار و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داشت سپس گزارشی از فرایند حذف یارانه ها در سال های 1393 و 1398 بیان کرد. در ادامه دکتر هادی پور مطالبی در خصوص جابجایی مسئولیت وسع سنجی بین وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه ها، فرم ناسازگاری خانوار و همچنین اموال منقول و غیرمنقول در سامانه وسع سنجی خانوار مطرح کرد.

پس از صحبت های رستمی اعضای کارگروه به بحث و تبادل نظر پرداختند و برخی اعضا پیشنهاد دادند که یارانه ها به طور مساوی به همه افراد تعلق گیرد. رستمی در پاسخ بیان کرد در صورت عدم حمایت از دهک های پایین، در جامعه با آسیب های اجتماعی مواجه خواهیم شد. وی در ادامه پیشنهاد داد یارانه ها به صورت مشروط پرداخت شود و به اشتغال تخصیص داده شود.

 

لازم به ذکر است این نشست روز شنبه 1بهمن ماه از ساعت 14 الی 16در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.


شنبه 01 بهمن 1401 (8 ماه قبل)