کارگروه علمی " یارانه و خط مشی های حمایتی" سومین نشست خود را برگزار کرد
کارگروه علمی " یارانه و خط مشی های حمایتی" سومین نشست خود را برگزار کرد

به گزارش روابط عمومی همایش در این نشست، رئیس کارگروه دکتر هادی پور در ابتدای جلسه  پیرامون محورهای کارگروه مطالبی را بیان نمود. 
دبیر کارگروه مطالبی را در مورد آزمایشگاه سیاستی مرتبط با یارانه ها و خط‌ مشی های حمایتی ارائه کرده و درادامه دکتر نظری در مورد تحول و تغییر قانون و همچنین میزان یارانه ها به ایراد نظر پرداخت. همچنین در ادامه این نشست دکتر هاشمی تاکید کرد: گزارش سیاستی نباید فقط مقاله و تحلیل در خاتمه نشست دکتر تهامی پور پیشنهاد کرد: در مورد محور چهارم، یارانه های نقدی و اثرات آن بر مولفه های اقتصاد کلان گزارش و نشست ارائه کند.

لازم به ذکر است این نشست روز شنبه 3 دی ماه از ساعت 14 الی 16در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.


شنبه 03 دی 1401 (11 ماه قبل)