کارگروه علمی "ارتقا نظارت های هوشمند،فناورانه و مردم پایه" به ایستگاه چهارم رسید
کارگروه علمی "ارتقا نظارت های هوشمند،فناورانه و مردم پایه" به ایستگاه چهارم رسید

به گزارش روابط عمومی همایش در این نشست، موضوع و چکیده مقاله تحت عنوان هوشمندسازی نظارت، گامی در راستای هم افزایی و همکاری بین سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حول محور مصوب توسط دکتر زارع آماده و به دبیرخانه جهت داوری ارسال گردید.همچنین  دکتر مطلبی به ارائه مطالبی در مورد هوشمند سازی نظارت در سازمان ها پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه موضوع تاثیر هوشمندسازی فرایندها بر عملکرد دستگاه های عالی اجرایی جهت نگارش گزارش تعیین و مسئوليت این امر به وی محول شد.

لازم به ذکر است این نشست روز یکشنبه 16 بهمن ماه از ساعت 14 الی 17:30 در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.


یک شنبه 16 بهمن 1401 (9 ماه قبل)