ساختار سازمانی
رحیم ممبینی

کمیته علمی همایش


رحیم ممبینی


معاون کل سازمان برنامه و بودجه کشور

_

_

سیدمهدی پاک ذات

کمیته علمی همایش


سیدمهدی پاک ذات


رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

علی درویشی

کمیته علمی همایش


علی درویشی


سرپرست گروه نظام های نوین برنامه ریزی، بودجه ریزی و مدلسازی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

سید محمد مقیمی

کمیته علمی همایش


سید محمد مقیمی


رئیس دانشگاه تهران

_

_

علی اصغر پورعزت

کمیته علمی همایش


علی اصغر پورعزت


رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران

_

_

محمدولی روزبهان

کمیته علمی همایش


محمدولی روزبهان


معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

محمدجواد توکلی

کمیته علمی همایش


محمدجواد توکلی


6 محمدجواد توکلی رئیس پژوهشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

_

_

سیدمحمد شفیعی

کمیته علمی همایش


سیدمحمد شفیعی


مدیر کل آموزش مرکز پژوهش-های توسعه و آینده نگری

_

_

سعید غلامی نتاج

کمیته علمی همایش


سعید غلامی نتاج


مدیر کل خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

غلامرضا گرائی نژاد

کمیته علمی همایش


غلامرضا گرائی نژاد


سرپرست گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

حمید محمدی

کمیته علمی همایش


حمید محمدی


سرپرست گروه آینده نگری و فناوری های نو مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

مهرداد کاشف

کمیته علمی همایش


مهرداد کاشف


سرپرست گروه پژوهشی آمایش سرزمین ،توسعه و توازن منطقه ای مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

شهرام اشراق

کمیته علمی همایش


شهرام اشراق


رئیس هیئت اول مستشاری دیوان محاسبات کشور

_

_

هادی فاوچی

کمیته علمی همایش


هادی فاوچی


مستشار هیئت اول دیوان محاسبات کشور

_

_

ابراهیم نامداری

کمیته علمی همایش


ابراهیم نامداری


مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران

_

_

حجت الله هادی پور

کمیته علمی همایش


حجت الله هادی پور


حسابرس کل برنامه ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور

_

_

علیرضا محمودی

کمیته علمی همایش


علیرضا محمودی


حسابرس کل مالیاتی و گمرک دیوان محاسبات کشور

_

_

سید مرتضی مرتضوی کاخکی

کمیته علمی همایش


سید مرتضی مرتضوی کاخکی


معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی

_

_

حمید پورمحمدی

کمیته علمی همایش


حمید پورمحمدی


معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور

_

_

علیرضا علی احمدی

کمیته علمی همایش


علیرضا علی احمدی


معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

_

_

حمید امانی همدانی

کمیته علمی همایش


حمید امانی همدانی


معاون فني و امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه کشور

_

_

محمدعلی افتخاری

کمیته علمی همایش


محمدعلی افتخاری


معاون توسعه مديريت و منابع سازمان برنامه و بودجه کشور

_

_

جواد حسین‌زاده

کمیته علمی همایش


جواد حسین‌زاده


رئیس مرکز آمار ایران

_

_

علی اوتارخانی

کمیته علمی همایش


علی اوتارخانی


رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

_

_

قربانعلی باقری

کمیته علمی همایش


قربانعلی باقری


معاون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه¬ریزی

_

_

بابک افقهی

کمیته علمی همایش


بابک افقهی


سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استانها در سازمان برنامه و بودجه کشور

_

_

سید مهدی پاکذات

شورای سیاستگذاری


سید مهدی پاکذات


رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

علی اصغر پورعزت

شورای سیاستگذاری


علی اصغر پورعزت


رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران

_

_

محمدولی روزبهان

شورای سیاستگذاری


محمدولی روزبهان


معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

سید محمد شفیعی

شورای سیاستگذاری


سید محمد شفیعی


مدیر کل آموزش مرکز پژوهش-های توسعه و آینده نگری

_

_

علی درویشی

شورای سیاستگذاری


علی درویشی


سرپرست گروه نظام های نوین برنامه ریزی، بودجه ریزی و مدلسازی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_

محمد محمدی

شورای سیاستگذاری


محمد محمدی


_

_

_

محمد جواد توکلی

شورای سیاستگذاری


محمد جواد توکلی


_

_

_

حامد زرگر

شورای سیاستگذاری


حامد زرگر


_

_

_

رضا امیدی فر

شورای سیاستگذاری


رضا امیدی فر


_

_

_

روح الله اکبری

شورای سیاستگذاری


روح الله اکبری


_

_

_

امیرحسن خواجوی

شورای سیاستگذاری


امیرحسن خواجوی


رئیس روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

_

_